Learn more about the University’s Gaelic Plan and some of the Gaelic initiatives and events going on across the University.

Ionnsaichibh barrachd mu Phlana Gàidhlig an Oilthigh agus cuid de na h-iomairtean is tachartasan Gàidhlig a tha a’ ruith air feadh an Oilthigh.

Choose to read in Gaelic or English by clicking on the links below

Taghaibh Gàidhlig no Beurla bho na ceanglaichean sìos an-seo: