Lapach gu Lìomhte

Lapach gu Lìomhte

Dè a th’ ann an Lapach gu Lìomhte?

B’ e pròiseact airson misneachd cànanach a thogail sa Ghàidhlig a th’ ann an Lapach gu Lìomhte. Bidh sinn a’ coinneamh air an eadar-lìon aig Discord airson taic mhisneachd a thoirt ri chèile agus coinneamhan aghaidh ri aghaidh mar Sgeidseadh Bailteil.

 

Cuin?

Sgeidseadh Bailteil

26.06.2022       2pm     Obar Dheathain, Duthie Park

10.07.2022       2pm     Obar Dheathain, Broad Street

24.07.2022       2pm     Obar Dheathain, Johnston Gardens

 

Còmhradh air loidhne

Gach Diardaoin eadar 7 f is 8 f aig Discord. Bidh geamaichean ann cuideachd mar Pictionary, GeoGuesser etc. A h-uile càil sa Ghàidhlig.

 

Faigh na ceangalan an seo ma tha thu ag iarraidh pàirt a ghabhail:

Fiosrachadh      https://www.facebook.com/lapachliomhte/
Fiosrachadh      https://twitter.com/lapachguliomhte
Fòram      https://discord.gg/BTtJH2hQah
A’ chiad ceisteachan     https://forms.gle/7YLGRaJqE4HwPRyx6

 

Ma tha ceist sam bith agad feuch gun cuir thu fios do Véronique Heynsbroek tro phost-d gu veronique.heynsbroek1@abdn.ac.uk.

 

Chaidh am pròiseact seo a chruthachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Oilthigh Obar Dheathain agus tha ceisteachan ann airson rannsachadh ann an Roghainn na Gàidhlig aig an Oilthigh fhèin.