World Gaelic Week/Seachdain na Gàidhlig - Gaelic Song Workshop with Carola Maccallum.

World Gaelic Week/Seachdain na Gàidhlig - Gaelic Song Workshop with Carola Maccallum.
-

This is a past event

As part of Seachdain na Gàidlig - Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Take a long lunch, learn a simple Gaelic song, and find out more about the rich culture of Gaelic song in this informal and fun workshop.

 

Gabh lòn fada agus ionnsaich òran Gàidhlig shìmplidh agus faigh a-mach barrachd mu chultar beairteach òrain Ghàidhlig anns a’ bhùth-obrach neo-fhoirmeil is spòrsail seo.

Venue
MacRobert Building, MR126
Contact

Open to all staff and students.