Aberdeen Gaelic Choir on special BBC Alba program/Còisir Ghàidhlig Obar Dheathain air

Aberdeen Gaelic Choir on special BBC Alba program/Còisir Ghàidhlig Obar Dheathain air

Members of Staff and students singing with the Aberdeen Gaelic choir will be appearing on the BBC Alba program 'Alleluia' this Sunday from 7.30pm.

The special programme is celebrating a century of Gaelic broadcasting on the BBC. On Sunday 2nd December 1923, the first Gaelic service on radio was delivered by Rev John Bain of the High United Free Church, Aberdeen. You can watch the programme on iplayer for a month afterwards.

Bidh luchd-obrach agus oileanaich a tha nam pàirt de chòisir Ghàidhlig Obar Dheathain a' nochdadh air a' phrògram 'Alleluia' air BBC Scotland Didòmhnaich seo tighinn bho 7.30f. Tha am prògram sònraichte a’ comharrachadh ceud bliadhna de chraoladh Gàidhlig air a’ BhBC. Air Didòmhnaich 2 Dùbhlachd 1923, chaidh a’ chiad sheirbheis Ghàidhlig air an rèidio a lìbhrigeadh leis an Urramach Iain MacIlleathain às an Eaglais Shaoir Aonaichte, Obar Dheathain. Faodaidh tu am prògram fhaicinn air iplayer airson mìos às deidh sin.


Search News

Browse by Month

2024

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. May
 6. Jun
 7. Jul There are no items to show for July 2024
 8. Aug There are no items to show for August 2024
 9. Sep There are no items to show for September 2024
 10. Oct There are no items to show for October 2024
 11. Nov There are no items to show for November 2024
 12. Dec There are no items to show for December 2024

2021

 1. Jan There are no items to show for January 2021
 2. Feb There are no items to show for February 2021
 3. Mar
 4. Apr
 5. May
 6. Jun
 7. Jul
 8. Aug
 9. Sep
 10. Oct
 11. Nov
 12. Dec