Study Gaelic: Scotland's oldest living language

Study Gaelic: Scotland's oldest living language

Wondering what to do alongside your main subject? Why not study Gaelic: Scotland’s oldest living language. Gaelic is currently undergoing a national revival with increased support across all parts of society.  You can pick Gaelic as a subject (GH1007) even if you have never studied it before and expect to reach a good intermediate level within two years.  If you already know Gaelic, there are also opportunities for you to keep practicing your language skills (GH1013). If you just want to know a little bit more about the language and culture, without studying the language, you can do that too (GH1015). Whatever your situation, by choosing Gaelic you are enhancing your job opportunities, you are learning more about Scotland’s culture and history, you are improving your cognitive skills and you get to be part of an exciting renaissance.  If you are having difficulties registering for Gaelic, or finding the course just get in touch with us at langlit.school@abdn.ac.uk: we are a small and friendly department and would love to see you.  

 

 

Nach eil fhios agad dè eile nì thu ri taobh do phrìomh chuspair?  Carson nach dèan thu Gàidhlig: an cànan beò as sine aig Alba. Tha Gàidhlig an-dràsta ga h-ath-bheòthachadh gu nàiseanta anns gach ceàrnaidh. Faodaidh tu Gàidhlig a thaghadh (GH1007) fiù ’s mur d’ rinn thu riamh roimhe e agus dh’fhaodadh tu inbhe eadar-mheadhanach a ruighinn taobh a-staigh dà bhliadhna. Ma tha Gàidhlig agad mar-thà, tha cothroman ann dhutsa cuideachd cumail ort a’ cleachdadh do chuid chànain (GH1013).  Ma tha thu ag iarraidh dìreach ionnsachadh mu dheidhinn cultar na Gàidhlig agus na h-Alba gun a bhith a’ dèanamh cànan, faodaidh tu sin a dhèanamh cuideachd (GH1015).  Às bith dè an suidheachadh a th’ agad, le bhith a’ taghadh Gàidhlig tha thu a’ meudachadh do chothroman obrach, tha thu ag ionnsachadh tuilleadh mu chultar agus eachdraidh na h-Alba, tha thu a’ leasachadh do sgilean cognatach agus bidh thu nad phàirt de ath-bheòthachadh spreòdach. Ma tha duilgheadasan agad a’ clàradh airson Gàidhlig, no a’ lorg cùrsa nach leig thu fios dhuinn aig langlit.school@abdn.ac.uk: ’s e roinn bheag, chàirdeil a th’ annainn agus chòrdadh e gu mòr rinn fàilte a chur ort.

Search News

Browse by Month

2024

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. May There are no items to show for May 2024
 6. Jun There are no items to show for June 2024
 7. Jul There are no items to show for July 2024
 8. Aug There are no items to show for August 2024
 9. Sep There are no items to show for September 2024
 10. Oct There are no items to show for October 2024
 11. Nov There are no items to show for November 2024
 12. Dec There are no items to show for December 2024

2021

 1. Jan There are no items to show for January 2021
 2. Feb There are no items to show for February 2021
 3. Mar
 4. Apr
 5. May
 6. Jun
 7. Jul
 8. Aug
 9. Sep
 10. Oct
 11. Nov
 12. Dec