Gaelic Plan public consultation meeting

Gaelic Plan public consultation meeting
-

The University of Aberdeen is holding a consultation period to inform its second Gaelic Language Plan and members of the public are invited to comment at a consultation meeting.

Under the Gaelic Language (Scotland) Act of 2005, public bodies were required to produce a Gaelic Language Plan to assist the national effort to secure the status of Gaelic as an official language of Scotland.

Along with the universities, of Edinburgh, Glasgow, and the Highlands & Islands, the University of Aberdeen was one of four higher education institutions required to produce a Gaelic Language Plan.

Tickets for the consultation meeting are available at: https://www.eventbrite.co.uk/e/university-of-aberdeen-draft-gaelic-plan-2018-2023-public-consultation-tickets-44631943344

The plan and a feedback survey are available at www.abdn.ac.uk/gaelicplan.

Gaelic text:

Co-chomhairleachadh air dàrna Plana Gàidhlig an Oilthigh

19 Giblean 2018, 6-7f, Seòmraichean Linklater, Colaiste an Rìgh

Tha Oilthigh Obar Dheathain a’ cumail co-chomhairleachadh agus iad a’ sireadh bheachdan a’ mhòr

shluaigh gus cuideachadh le bhith a’ dealbh an dàrna Plana Gàidhlig aca.

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, bha aig cuid a bhuidhnean poblach ri Planaichean Gàidhlig ullachadh mar

thaic don iomairt nàiseanta gus inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba.

Còmhla ri Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, agus Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, bha

Oilthigh Obar Dheathain am measg nan ceithir ionadan-foghlaim àrd-ìre air an deach iarraidh Plana Gàidhlig

ullachadh.

Tha tiocaidean airson na coinneimh cho-chomhairleachaidh ri fhaighinn aig:

https://www.eventbrite.com/e/university-ofaberdeen-draft-gaelic-plan-2018-2023-public-consultation-tickets-44631943344

Tha am Plana agus suirbhidh ri fhaighinn aig www.abdn.ac.uk/gaelicplan.

Venue
Linklater Rooms
Booking
Online booking available