Celebration of Scottish & Gaelic Culture

Celebration of Scottish & Gaelic Culture

This is a past event

The University of Aberdeen cordially invites staff, students, and the public to an exciting celebration of Scottish and Gaelic culture at the University on 26 April 2013. The half-day event will feature opportunities to learn more about the Gaelic language and culture, and as part of the celebration, we will be launching the University's Gaelic Language Plan.

Join us for a fun-filled afternoon of food, drink, music and language, with exhibitions and information stands from organisations like Scottish Culture & Traditions, Clì, Learngaelic.net, The Gaelic Books Council, and more! What’s more, we’re also holding a number of fun workshops to learn more about the Gaelic language and culture; why not sign up for a free Gaelic language taster session? For the full programme of events, visit www.abdn.ac.uk/gaelicplan.

Did you know?

  • Aberdeen has one of the fastest growing Gaelic communities in the country, and it has important historical connections to the language and culture.
  • Many place names throughout Scotland are derived from Gaelic.

Comharrachadh Cultar Albannach is Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain

Ionad: Leabharlann An Ridire Duncan Rice, Oilthigh Obar Dheathain

Tha Oilthigh Obar Dheathain a’ toirt fìathachadh cridheil do luchd-obrach, oileanaich, agus don phoball gu tachartas a chomharrachadh cultar Albannach is Gàidhlig aig an Oilthigh air 26 An Giblean 2013. Bidh mòran chothroman aig an tachartas leth-là gus barrachd ionnsachadh mu chànan is cultar na Gàidhlig, agus, mar phàirt den chomharrachadh, cuiridh sinn air bhog Plana Gàidhlig an Oilthigh.

Thigibh ann airson feasgar làn de spòrs le biadh, deoch, ceòl, agus cànan, le taisbeanaidhean agus bùird-fiosrachaidh le buidhnean mar Scottish Culture & Traditions, Clì, Learngaelic.net, Comhairle nan Leabhraichean, agus eile! Agus a bharrachd air seo, bidh àireamh bhùthan-obrach spòrsail againn airson barrachd ionnsachadh mu chànan is cultar na Gàidhlig; carson nach clàraich sibh airson seisean blasad na Gàidhlig, saor an-asgaidh? Airson làn-phògram de thachartasan, theirigibh gu www.abdn.ac.uk/gaelicplan.

An robh fios agaibh?

  • ’S e Obar Dheathain tè de na coimhearsnachdan Gàidhlig as luaithe a tha a’ fàs anns an dùthaich, agus tha buinteanasan cudromach aice ris a’ chànan is cultar.
  • Tha mòran àinmean-àite air feadh na h-Alba a’ tighinn bhon Ghàidhlig.
Hosted by
The University of Aberdeen
Venue
The Sir Duncan Rice Library
Contact

gaelicplan@abdn.ac.uk

Browse or Search Archive