Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Talk 'Seinn Spioradail' with Dr Frances Wilkins

Seachdain na Gàidhlig/World Gaelic Week - Talk 'Seinn Spioradail' with Dr Frances Wilkins
-

This is a past event

As part of Seachdain na Gàidlig - Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Dr Frances Wilkins, a Senior Lecturer in Ethnomusicology at the Elphinstone Institute, University of Aberdeen, has spent the last six years undertaking fieldwork in the West Highlands and Western Isles and exploring sacred and spiritual singing from the region.

Tha an Dr Frances Wilkins, Àrd-òraidiche ann an Eitn-eòlas Ciùil aig Ionad Elphinstone, Oilthigh Obar Dheathain, air sia bliadhna a chur seachad a’ dèanamh obair làraich ann an Taobh Siar na Gàidhealtachd agus anns na h-Eileanan Siar agus i a’ rannsachadh seinn spioradail agus cràbhaidh bhon sgìre

Venue
MacRobert Building, MR126
Contact

Open to all staff and students.