Call for applications - funding for Gaelic events

Call for applications - funding for Gaelic events

The University of Aberdeen has some funds available to support Gaelic events and programming in 2013-14. Funds are to support the implementation of the University’s Gaelic Language Plan, and applications are welcome from students or staff involved in developing a Gaelic event.

Funds are limited, and it will not be possible to support all projects. Guidance for applications is available below. The deadline for submission is 6 December 2013.

Guidanace for applications

For any queries regarding your submission, please contact Ashley Powell, Gaelic Development & Policy Officer, at gaelicplan@abdn.ac.uk

 

Gairm airson iarrtasan-MAOINEACHADH AIRSON TACHARTASAN GÀIDHLIG

 

Tha cuid maoineachaidh aig Oilthigh Obar Dheathain gus taic a thoirt gu tachartasan Gàidhlig ann an 2013-14. Feumaidh am maoineachadh a thoirt taic do chur an gniomh Plana Gàidhlig an Oilthigh, agus tha fàilte air iarrtasan bho luchd-obrach no oileanaich an sàs ann a bhith a’ leasachadh tachartas Gàidhlig.

Tha am maoineachadh seo cuingichte, agus cha bhi e comasach ri taic a thoirt do gach phròiseact. Tha stiùireadh airson iarrtasan ri fhaighinn gu h-ìosal. ’S ann air an 6mh den Dùbhlachd 2013 a th’ ann an ceann-là son iarrtasan.

Faodaidh ceistean a bhith air an cur gu Ashley Powell, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig is Poileasaidh, aig gaelicplan@abdn.ac.uk