Call for applications - funding for Gaelic events

Call for applications - funding for Gaelic events

The University of Aberdeen has some funds available to support Gaelic events and programming in 2013-14. Funds are to support the implementation of the University’s Gaelic Language Plan, and applications are welcome from students or staff involved in developing a Gaelic event.

Funds are limited, and it will not be possible to support all projects. Guidance for applications is available below. The deadline for submission is 6 December 2013.

Guidanace for applications

For any queries regarding your submission, please contact Ashley Powell, Gaelic Development & Policy Officer, at gaelicplan@abdn.ac.uk

 

Gairm airson iarrtasan-MAOINEACHADH AIRSON TACHARTASAN GÀIDHLIG

 

Tha cuid maoineachaidh aig Oilthigh Obar Dheathain gus taic a thoirt gu tachartasan Gàidhlig ann an 2013-14. Feumaidh am maoineachadh a thoirt taic do chur an gniomh Plana Gàidhlig an Oilthigh, agus tha fàilte air iarrtasan bho luchd-obrach no oileanaich an sàs ann a bhith a’ leasachadh tachartas Gàidhlig.

Tha am maoineachadh seo cuingichte, agus cha bhi e comasach ri taic a thoirt do gach phròiseact. Tha stiùireadh airson iarrtasan ri fhaighinn gu h-ìosal. ’S ann air an 6mh den Dùbhlachd 2013 a th’ ann an ceann-là son iarrtasan.

Faodaidh ceistean a bhith air an cur gu Ashley Powell, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig is Poileasaidh, aig gaelicplan@abdn.ac.uk

Search News

Browse by Month

2018

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. May
 6. Jun
 7. Jul
 8. Aug
 9. Sep There are no items to show for September 2018
 10. Oct There are no items to show for October 2018
 11. Nov There are no items to show for November 2018
 12. Dec There are no items to show for December 2018

2013

 1. Jan There are no items to show for January 2013
 2. Feb There are no items to show for February 2013
 3. Mar
 4. Apr
 5. May
 6. Jun
 7. Jul
 8. Aug
 9. Sep
 10. Oct
 11. Nov
 12. Dec