Do you speak Gaelic? (A bheil Gàidhlig agad?)

Do you speak Gaelic? (A bheil Gàidhlig agad?)

Carola MacCallum, the University's new Gaelic Language Development Officer, has some Cleachdi Gaelic themed lanyards, stickers and pins which aim to encourage Gaelic speakers to use the language when they meet each other on campus.

As well as encouraging staff to speak Gaelic to each other, Carola is also seeking to set up a Gaelic Staff Network.

Any staff who are interested in joining a network or obtaining a lanyard can contact carola.maccallum@abdn.ac.uk

Gaelic translation

Gheibh sibh lanyards Gàidhlig, stiogairean agus prìnichean (cleachdi) bho Carola NicCaluim, an t-Oifigear Leasachaidh Gàidhlig ùr. Tha iad ag amas air luchd-labhairt na Gàidhlig a bhrosnachadh gus an cànan a chleachdadh nuair a choinnicheas iad ri chèile air an àrainn.

A bharrachd air a bhith a’ brosnachadh luchd-obrach Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile, tha Carola cuideachd a’ feuchainn ri Gaelic Staff Network a stèidheachadh.

Faodaidh luchd-obrach sam bith aig a bheil ùidh a dhol an sàs ann an Gaelic Staff Network neo lanyard fhaighinn fios a chur gu carola.maccallum@abdn.ac.uk