Book Owner Details

Book Owner Details

Charke, William

Biography: Religious controversialist. Fellow of Peterhouse, Cambridge, 1566-72. B.A. Cambridge 1562-3, M.A. Cambridge 1566, lecturer at Gray's Inn 1575, preaching at Lincoln's Inn 1581, attended the national synod 1584, suspended from his lectureship 1593, lectured at St Mary Aldermanbury 1597, d.1617.

Biography Date: fl.1566-1597, d.1617

Biography References: Prov. Reg. Notes; CERL; DNB; Drummond 297.


Book List

Items 17 Ordered by Owner, A-Z

Owner (other form of name) Book Title Author Publication Place Date
Charcus, Giul. Commentaria in Aristotelem (3 vols). Philoponus, John. Venice 1535-36
Charcus, Giul. Ethica Nicomachea Aristotle. Venice 1536
Charcus, Giul. Auli Persii Flacci Satyrae, cum antiquissimis commentariis qui Cornvto tribuuntur, collatis cum veteribus membranis & auctis. Eliae Vineti praefatio &... Persius. Paris 1601
Charcus, Giul. Alianou ta euriskomena apanta. Aelian, C. Zurich 1556
Charcus, Giul. Prokheiron nomon Konstantinou tou Armenopoulou. Harmenopoulos, C Geneva 1587
Charcus, Giul. Organon. Aristotle. Venice 1503
Charcus, Giul. Eis ten Aristotelous retoriken upomnema anenumon. Aristotle. Paris 1539
Charcus, Giul. Ta tou Themistiou Euphradous apanta, toutesti paraphraseis, kai logoi. Alexandrou Aphrodisieos peri psukhes biblia duo, kai peri eimarmenes en. Themistius. Venice 1534
Charcus, Giul. Laertiou Diogenous peri bion dogmaton kai apophthegmaton ton en philsophia eudokimesnaton biblia i. Diogenes Laertius Rome 1594
Charcus, Giul. Esukhiou lexikon. Hesychius, of Alexandria. 1514
Charcus, Giul. Ioachimi Camerarii Pabeperg. commentarii utriusque linguae, in qiubus est diaskeun onomastike ton en to anthropino somati meron. Hoc est, diligens... Camerarius, J. Basel 1551
Charcus, Giul. Hieronymi Gabucinii de comitiali morbo libri III. Gabuccini, H. Venice 1561
Charcus, Giul. Brunonis Seidelii de ebrietate libri III. Seidelius, B. Hanover 1594
Charcus, Giul. Ioannou Grammatikou tou Philoponou eis ta protera analutika tou Aristotelous, upomnema. Magentinou skholia eis ta auta sunopsis peri ton sullogismen Philoponus, John, 6th cent. Venice 1536
Charke, William Epistolae diaphoron philosophon. Mousouros, Markos Venice 1499
Charke, William Upomnema eis tas pente phonas Porphuriou. Ammonius, Hermiae Venice 1500
Charke, William Epitome ton Tarraiou kai Didumou paroimion. Zenobius Florence 1497