Apolloniou tou Rodiou Argonautika, meta ton palaion te, kai panu ophelimen skholion.

Owner: Hemmingius

Author: Apollonius, Rhodius.

Publication Place: Venice

Publication Year: 1521

Shelfmark: pi 88331 M - Search the Library Catalogue