Aiskhylou tragodiai Z, prometheus desmoges, epta epi Thebais, Persai, Agamemnon, Khoephoroi, Eumenides, Ikegides. Skholia eis tas autas tragodias.

Owner: Geddes, Sir W.D. (1828-1900)

Author: Aeschylus

Publication Place: Geneva

Publication Year: 1557

Shelfmark: pi 88211 E - Search the Library Catalogue