Erodotou Alikarnasseos istorion logoi th... Tou autou exegesis peri tes Omerou biotes.

Owner: Fraser, Jacobus (1645-1731)

Author: Herodotus.

Publication Place: Geneva

Publication Year: 1592

Shelfmark: pi MH f88811 - Search the Library Catalogue