Ioannou Grammatikou tou Philoponou eis ta protera analutika tou Aristotelous, upomnema. Magentinou skholia eis ta auta sunopsis peri ton sullogismen

Owner: Charcus, Giul. (fl.1566-1597, d.1617)

Author: Philoponus, John, 6th cent.

Publication Place: Venice

Printer: Zanetti, Bartholomaei

Publication Year: 1536

System Number: 860803 - View the Library Catalogue

Shelfmark: pi f88853 J 1