Apolloniou tou Rodiou Argonautika, meta ton palaion te, kai panu ophelimen skholion.

Owner: Cajus, Thomas (c.1505-1572)

Author: Apollomius Rhodius.

Publication Place: Venice

Publication Year: 1521

Shelfmark: pi 88331 M - Search the Library Catalogue