Dionusiou Alexandreos tes oikoumenes periegesis upomnematistheisa upo tou Eustathiou...

Owner: Valois, Adrian de (1607-92)

Author: Dionysius, Periegetes.

Publication Place: Paris

Publication Year: 1547

Shelfmark: pi MN 16.130 - Search the Library Catalogue