Book Details

Book Details

Apollodorou tou Athenaiou grammatikou bibliothekes, e peri theon, biblia g.

Owner: Rhaedus, Thomas (d.1624)

Author: Apollodorus, of Athens.

Publication Place: Heidelberg

Publication Year: 1599

Inscription: "et amicorum"

Shelfmark: pi 8889:9 Apo C - Search the Library Catalogue