Theodorou grammatikes biblia. D. Peri menon ek ton autou. Georgiou tou Lekapenou peri suntaxeos rematon. Emmanouel moskhopoulou peri tes ten onomaton, kai rematon sontaxeos. Tou autou peri prosodion.

Owner: Rhaedus, Thomas (d.1624)

Author: Gaza, T.

Publication Place: Venice

Publication Year: 1525

Inscription: "et amicorum"

Shelfmark: pi 485 Gaz - Search the Library Catalogue