Apostoliou tou Bizantiou paroimiai.

Owner: Rhaedus, Thomas (d.1624)

Author: Apostolios, M.

Publication Place: Basel

Publication Year: 1538

Inscription: "et amicorum"

Shelfmark: pi 8898 Apo - Search the Library Catalogue