Eunapiou tou sardianou bioi philosophou kai sophistou.

Owner: Rhaedus, Thomas (d.1624)

Author: Eunapius.

Publication Place: Antwerp

Publication Year: 1568

Inscription: "et amicorum"

Shelfmark: pi 182 Eun 2 - Search the Library Catalogue