Apolloniou tou Rodiou Argonautika, meta ton palaion te, kai panu ophelimen skholion.

Owner: Liliat, Thomas

Author: Apollonius, Rhodius.

Publication Place: Venice

Publication Year: 1521

Date of Provenance: 1557

Shelfmark: pi 88331 M - Search the Library Catalogue