30 March 2018 Draft Gaelic Plan 2018-2023 Consultation The University of Aberdeen is holding a consultation to inform its second Gaelic Language Plan.

Under the Gaelic Language (Scotland) Act of 2005, public bodies were required to produce a Gaelic Language Plan to assist the national effort to secure the status of Gaelic as an official language of Scotland.

The University’s first plan, developed in 2013, outlines a series of commitments the University made as part of its efforts to promote the use and acquisition of the Gaelic language.

For details of the consultation meetings and to see the Plan, please visit www.abdn.ac.uk/gaelicplan.

Tha Oilthigh Obar Dheathain gu bhith a’ cumail co-chomhairleachadh agus iad a’ sireadh bheachdan gus cuideachadh le bhith a’ dealbh an dàrna Plana Gàidhlig aca.

Ann an ciad phlana an Oilthigh, a chaidh fhoillseachadh ann an 2013, bha sreath de gheallaidhean a rinn an t-Oilthigh mar phàirt den obair a bhios iad a’ dèanamh gus cleachdadh is ionnsachadh na Gàidhlig a chur air adhart.

Fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, bha aig cuid a bhuidhnean poblach ri Planaichean Gàidhlig ullachadh mar thaic don iomairt nàiseanta gus inbhe na Gàidhlig a dhèanamh tèarainte mar chànan oifigeil ann an Alba.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun Phlana no na coinneamhan co-chomhairleachaidh, tadhlaibh air www.abdn.ac.uk/gaelicplan.
More details