Fusslin Jock

Fusslin Jock

Blackhall, Sheena

Sources: An Idyll - Giovanni Segatini

Fussle fussle Jocky,
An I'll gie ye a flooer
Fit guid is a sic a giftie?
Twid wither in an oor!

Fussle fussle Jocky
An I'll gie ye ma sheen.
Fit guid is sic a giftie?
They're bauchled an they're dane.

Fussle fussle Jocky
An I'll gie ye a kiss.
Cauld kail hett again
Fur yer a wanton Miss.

Fussle fussle Jocky
I'll rowe ye in ma plaid
Feech, an that ye winna
Fur twinty there ye've laid.