Pohjois-Suomen opettajien kokemuksia etäopetuksesta, teknologis-pedagogisesta osaamisesta sekä työn kuormittavuudesta COVID-19 pandemian aikana

Pohjois-Suomen opettajien kokemuksia etäopetuksesta, teknologis-pedagogisesta osaamisesta sekä työn kuormittavuudesta COVID-19 pandemian aikana

Authors

Satu-Maarit Korte, Minna Körkkö, Merja Paksuniemi, Miia Hast, Sanna Mommo, Arto Selkälä, Pigga Keskitalo

Download

6_EITN_2022_02_06_Korte_Finnish.pdf

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme Lapin alueen opettajien etäopetukseen liittyviä kokemuksia COVID-19 -pandemian aikana. Opettajien etäopetuksen osaamistarpeiden tunnistamiseksi tutkimuksessa hyödynnetään kyselyaineistoa (N=164), joka on kerätty perusasteen ja toisen asteen opettajilta aikana, jolloin opettajat kohtasivat uusia pedagogisia haasteita etäopetukseen liittyen. Tutkimuksen tuloksia reflektoidaan teknologis-pedagogis-sisällöllisen tietämyksen mallin (TPACK) valossa. Tavoitteena on selvittää etäopetuksen toteuttamisen edellytyksiä ja haasteita opettajien osaamisen kannalta. Opettajien vastauksista voidaan päätellä, että kunnat olivat varautuneet etäopetukseen varsin eri tavoin. Joistakin kunnista etäopetuksen mahdollistavat työvälineet puuttuivat kokonaan. Opettajien työmäärän lisääntyminen ja heidän kokema työtyytyväisyys olivat yhteydessä käytössä olleisiin työnantajan antamiin digitaalisiin työvälineisiin. Opettajan perus- ja täydennyskoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota opettajien monipuolisen teknologis-pedagogista osaamisen kehittämiseen, jotta opettajat pystyvät toimimaan aktiivisesti erilaisissa muuttuvissa opetus- ja oppimiskonteksteissa. Tutkimus selventää opettajien teknologis-pedagogisen osaamisen ulottuvuuksia, joita kehitettiin edelleen TPACK-mallin pohjalta.

content

Full content in PDF

Keywords

etäopetus, peruskoulu, toinen aste, työtyytyväisyys, TPACK, opettajankoulutus

DOI

https://doi.org/10.26203/ncs2-0v80

Published in Volume 29(2) Sustainability, environment and co-production: braided with frayed ends,